Zápis žáků do budoucí první třídy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat 3. a 4. dubna 2024 od 14 do 18 hodin. Přihlásit se můžete ve sdílené tabulce. Na zápis přijdete s dítětem do budovy školy Na Okraji 1001/7 v čase, který jste si vybrali. S sebou přinesete doklady uvedené níže. Pro děti budeme mít připravené úkoly a spoustu otázek ohledně školní zralosti. Také se mohou těšit na dárečky od svých spolužáků. S rodiči zkontrolujeme doklady a můžete se zeptat na Vaše otázky. Těšíme se na Vás.

Grey Playful Back to School Poster 1

Od 7. 2. do 29. 5. 2024 bude každou středu od 15 do 16 hodin probíhat kroužek předškoláků. Děti se seznámí s prostředím školy a vyzkouší si různé školní aktivity. Přihlášky na kroužek předškoláků si můžete stáhnout zde. Přihláška je nezávazná, můžete přijít podle potřeby a Vašeho volného času.

Těšíme se na Vás!

Plaktek 2024 

 

Kritéria školní zralosti:

1. Orientuje se v základních údajích - jméno, věk, bydliště.

2. Nemá problémy s odpoutáním od rodičů při zápisu.

3. Navazuje kontakt, komunikuje, spolupracuje.

4. Dítě je soustředěné na práci.

5. Dokáže samostatně plnit zadané úkoly.

6. Správně se vyjadřuje, má přiměřenou slovní zásobu, mluví plynule.

7. Správně vyslovuje. 

8. Mluví gramaticky správně.

9. Určuje správně barvy.

10. Určuje správně geometrické tvary.

11. Orientuje se v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vzadu, vpředu...

12. Určuje počet, orientuje se v matematických pojmech - více, méně...

13. Má přiměřené tempo práce.

14. Nakreslí správně lidskou postavu.

15. Má správné držení tužky, ovládá jemnou motoriku.

 

 

K zápisu budete potřebovat:

 • Dotazník pro žáky 1. třídy - zde
 • Žádost o přijetí - zde
 • Zápisový list - zde
 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonných zástupců
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat
 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR

Žádáte-li o odklad školní docházky, budete potřebovat:

 • Žádost o odklad školní docházky - zde
 • Zápisový list - zde
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC)
 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.

 

 

 
 

 

....................................................................................................................................................................................................