Přijímáme nové žáky

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v dubnu 2024. Informace pro nový školní rok budou upřesněny zde. 

 

Kritéria školní zralosti:

1. Orientuje se v základních údajích - jméno, věk, bydliště.

2. Nemá problémy s odpoutáním od rodičů při zápisu.

3. Navazuje kontakt, komunikuje, spolupracuje.

4. Dítě je soustředěné na práci.

5. Dokáže samostatně plnit zadané úkoly.

6. Správně se vyjadřuje, má přiměřenou slovní zásobu, mluví plynule.

7. Správně vyslovuje. 

8. Mluví gramaticky správně.

9. Určuje správně barvy.

10. Určuje správně geometrické tvary.

11. Orientuje se v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vzadu, vpředu...

12. Určuje počet, orientuje se v matematických pojmech - více, méně...

13. Má přiměřené tempo práce.

14. Nakreslí správně lidskou postavu.

15. Má správné držení tužky, ovládá jemnou motoriku.

 

 

K zápisu budete potřebovat:

 • Dotazník pro žáky 1. třídy - zde
 • Žádost o přijetí - zde
 • Zápisový list - zde
 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonných zástupců
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat
 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR

Žádáte-li o odklad školní docházky, budete potřebovat:

 • Žádost o odklad školní docházky - zde
 • Zápisový list - zde
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC)
 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.

 

 

 
 

 

....................................................................................................................................................................................................