Zápis pro školní rok 2020/21

Milí rodiče,
zápis do první třídy v ZŠ Karmel zůstává v termínu 1. a 2. dubna. Ale v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 bude forma zápisu jiná.
1. Určitě bez přítomnosti dětí. Jsem ráda, že jsme se s většinou z nich již setkali.
2. Pokud je to možné, doporučuje se podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole - datová schránka, email s elektronickým podpisem, vložení do schránky školy nebo doručení poštou obyčejně do termínu zápisu. 
Nelze jen poslat prostý email!
Adresa:
Křesťanská základní škola Karmel
V Zahrádkách 1011/33, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
ID datové schránky: m3bqsrz
3. Předání přihlášky osobně v domluveném čase zápisu s dodržením hygienických opatření: na místě školy - Šrámkova 3062/38, Dobětice.
Vzájemný rozhovor  může proběhnou telefonicky.
Další informace budu posílat v reakci na Vaše přihlášení.
V případě dotazů a nejasností volejte: 732 260 027.
 

Zápis do KZŠ Karmel bude ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13:30 do 17:00 hod. Prosíme o elektronické kontaktování na e-mailovou adresu školy. Pozveme Vás na určitou hodinu a zamezíme tak hromadění lidí.
Pro školní rok 2020/21 přijímáme do první třídy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které dovršily do začátku školní docházky 6. let, nebo děti s odkladem školní docházky. Děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny či SPC. Děti, které se narodily od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny či SPC a odborného (dětského) lékaře.

Do prvního ročníku je přijímáno … žáků (bude doplněno).

   O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě níže popsaných kritérií s ohledem na kapacitu třídy a filozofii školy. Zájemcům o přijetí dětí do KZŠ Karmel doporučujeme seznámit se s pedagogickou koncepcí školy, organizací výuky a provozními záležitostmi školy. Navrhujeme předem zvážit, zda se filozofie a technické možnosti školy shodují s vaším očekáváním. Při přijímání žáků vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí, kdy přihlížíme k věku a školní zralosti dítěte, interakci a k faktu, zda již školu navštěvuje sourozenec. Neméně důležité je, zda se shodují hodnoty, postoje, očekávání rodičů a školy, které si vzájemně sdělujeme při dni otevřených dveří, prohlídce školy uskutečněné z iniciativy rodiny či návštěvy ve výuce nebo individuálně domluvené schůzce. Zda rodina sdílí křesťanské nastavení školy a jestli je právě naše škola vhodná pro Vaši rodinu.

Co budete k zápisu potřebovat:
• Rodný list dítěte.
• Průkaz totožnosti zákonných zástupců.
• Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
• U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR.

Žádáte-li o odklad školní docházky:
• Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC) a doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.
(Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad, z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.) Rodiče by měli v dostatečném předstihu projednat (např. s učitelkami mateřských škol) potřebu výše uvedeného odkladu pro jejich dítě.
Případný odklad povinné školní docházky, o který zákonný zástupce zažádá v naší škole, nezakládá automaticky právo na přijetí v následujícím roce.

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části.

Formální část
• Zástupce dítěte přinesou s sebou či vyplní žádost o přijetí a oba ji podepíší.
• Dále vyplní Dotazník ZŠ Karmel.
• Předloží potřebné dokumenty: platný občanský průkaz a rodný list dítěte; občané EU a cizinci předloží při zápisu povolení k pobytu v ČR. Zákonní zástupci budou u zápisu dotázáni na vztah rodiny ke křesťanskému zaměření školy.
• Dítěti bude přiděleno registrační číslo.

Motivační část
• Motivační část zápisu se koná se souhlasem zákonného zástupce a tvoří ji činnosti a rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
• V průběhu motivační části zápisu vyplňuje pedagogický pracovník protokol o průběhu.
• V případě zjištění nerovnoměrného vývoje dítěte je zákonný zástupce u zápisu informován o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky (vyrovnání vývoje dítěte docházkou do mateřské školy) a možnostech dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi do zahájení školní docházky.
• Na závěr motivační části pedagogové informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
• Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Kritéria

Orientační posouzení připravenosti vzdělávat se.
Projevené v průběhu motivační části.
1. Sociální dovednosti dítěte - Aktivní zapojení do činností, reagování na pokyny, dodržování pravidel hry, interakce, odloučení od rodičů.
2. Komunikační dovednosti – výslovnost, slovní projev.
3. Sebeovládání - záměrná pozornost, samostatnost při řešení úkolů, emoční stabilita.
4. Motorika – hrubá i jemná, grafomotorika, pravolevá orientace.
5. Rozumové dovednosti - sluchové a zrakové rozlišování, logické uvažování, paměť, kulturní a obecný rozhled.
Soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání stanovené v ŠVP.
Prokázaný na základě rozhovoru se zákonnými zástupci.
Soulad rodiny s křesťanským zakotvením a zaměřením školy.
Dítě má sourozence v ZŠ Karmel.
Vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních a/nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
Rodina prokazuje zájem o ZŠ Karmel (zapojování či účast na akcích a životě školy, výuce).

 

Každé z kritérií je obodováno a o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí rozhodné pro přijetí stanoveno losováním, které provede tříčlenná komise ve složení ředitelka školy a dvou určených pedagogů školy.

Způsob doručení rozhodnutí
   Rozhodnutí o nepřijetí/přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy - zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam bude zveřejněn nejméně 15 dnů.
  Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Těšíme se na Vás u zápisu.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků bude ve           . 6. 2020 od 16 hodin.

....................................................................................................................................................................................................

Přijetí žáka v průběhu roku:
- Pohovor s rodiči
- Soulad dané rodiny s principy a nastavením školy  
- Zkušební den/dny dítěte ve škole
Je nutné, aby se rodiče seznámili s Koncepcí školy, Křesťanským nastavením školy a ceníkem za docházku dítěte (částečně zveřejněno na webových stránkách školy v položce nabídky Dokumenty). Školní vzdělávací program KZŠ Karmel Vám půjčíme k nahlédnutí v ředitelně školy.


Mgr. Klára Literová, ředitelka školy