Zřizovatelem školy je Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem.

Důležité prvky, které z křesťanství vycházejí:

  • Zdravé vztahy.
  • Síla k odpuštění.
  • Láska k druhému i sobě samému.
  • Přijetí.
  • Zodpovědnost za svá rozhodnutí, konání.
  • Radost.
  • Úcta ke všemu stvoření.
  • Hodnota života a pokora před výjimečností lidství.
  • Ohleduplnost a radost z vykonané práce.

I pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná osobnost, je respektována jeho jedinečnost i s jeho schopnostmi a vývojovými možnostmi.

Škola je složením svých žáků a jejich rodin ekumenicky založená (z různých církví) a nemalá část našich žáků pochází z rodin, které nejsou členy žádné církve. I z tohoto důvodu    pojímá škola náboženskou výchovu maximálně nenásilně, otevírá cestu ke křesťanské víře, ale ponechává svobodu v dalším směřování. Současně škola nabízí dětem prožitek        křesťanského života: seznamování s Biblí, prvek modlitby, písně s biblickou tématikou, chvalozpěv.

Pro děti z nevěřících rodin škola slouží k seznamování se s původním křesťanským nastavením naší země, což bylo dáno jejím historickým vývojem.

V průběhu školního roku procházíme dalšími tematickými celky, zaměřenými na připomenutí důležitých a pro děti uchopitelných křesťanských svátků.