Zřizovatelem školy je Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem.

  Hodnotová tápání dnešní doby nás vedou k potřebě školy s jasnějším morálním uchopením. Pro nás důležité prvky, které z křesťanství vycházejí: Zdravé vztahy. Síla k odpuštění. Láska k druhému i sobě samému. Přijetí. Zodpovědnost za svá rozhodnutí, konání. Radost a úcta ke všemu stvoření. Hodnota života a pokora před výjimečností lidství. Ohleduplnost a radost z vykonané práce. I pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná osobnost, je respektována jeho jedinečnost i s jeho schopnostmi a vývojovými možnostmi.

  Škola je složením svých žáků a jejich rodin ekumenicky založená (z různých církví) a nemalá část našich žáků pochází z rodin, které nejsou členy žádné církve. I z tohoto důvodu pojímá škola náboženskou výchovu maximálně nenásilně, otevírá cestu ke křesťanské víře, ale ponechává svobodu v dalším směřování. Současně škola nabízí dětem prožitek křesťanského života: seznamování s Biblí, prvek modlitby, písně s biblickou tématikou, chvalozpěv.

  Pro děti z nevěřících rodin škola slouží k seznamování se s původním křesťanským nastavením naší země, což bylo dáno jejím historickým vývojem.

  Dopad na vyučování: Křesťansko-etická výchova slouží k seznamování se s biblickými příběhy a obecnými základy křesťanství propojené s etickovýchovnou tématikou. Průřezově zařazené biblické náměty a příklady ve vhodných vyučovacích předmětech.

  V průběhu školního roku procházíme dalšími tematickými celky, zaměřenými na připomenutí důležitých a pro děti uchopitelných křesťanských svátků.