022   Založení křesťanské základní školy vycházelo z potřeby nestandardní školy v našem regionu. Skupina rodičů, pedagogů a dalších zástupců založila pod zřizovatelem Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem základní školu pro 1. i 2. stupeň, která staví na křesťanských hodnotách a principech. Na školu jsou přijímáni žáci křesťanského vyznání i bez vyznání.
Škola předzačala školním rokem 2017/2018 jako sdružená škola, fungující pod hlavičkou individuálního vzdělávání.  
Od září 2018 je zapsána v restříku škol a školských zařízení MŠMT a v tomto školním roce otevřela věkově smíšenou třídu pro 1. - 4. ročník.
ZŠ Karmel má v současné době výukové prostory ve Šrámkově ulici 3260/38, Ústí nad Labem, Dobětice.
 
    Zaměření školy

   Naším cílem je poskytovat dětem kvalitní vzdělávání příjemnou formou ve shodě s křesťanskými principy a vedení k etickým hodnotám, jako jsou zdravé vztahy, důvěra, opravdovost, zodpovědnost a další. Mezi povinnou výuku je zařazena Křesťansko-etická výchova, s dotací jedné hodiny týdně, výukou biblických příběhů (1. st.) a křesťanské kultury, religionistiky (2. st.) a propojením s komponenty etické výchovy.

Při vlastní pedagogické práci využíváme inovativních metod pracujících s aktivním zapojením žáka do výuky, rozvíjením jeho zájmu a tím lepší schopnosti se učit. Využíváme delší časové úseky, než je běžná vyučovací hodina, což dává dostatek času k dokončení činnosti, k možnosti propojování výukových oblastí, a tím pochopení učiva v souvislostech. Používáme názorné pomůcky a efektivní prostředek vlastní zkušenosti, který dětem učivo lépe přiblíží; praktické uplatňování naučené látky, projektů dětí. Vedeme děti k umění spolupráce, respektu a zodpovědnosti. Důraz klademe na výuku angličtiny, jakožto světového jazyka a předpokladu pro dobré uplatnění na trhu práce; výuce řadíme více hodinových dotací s využíváním rodilých mluvčích.

 

Pilíře školy:

• věkově smíšené třídy s nižším počtem žáků (podporují spolupráci ne soutěžení, vzájemné učení, předávání získaných poznatků vede k nejlepšímu upevnění naučeného)

• jeden vyučovací předmět na 1. stupni obsahující všechny výukové oblasti a umožňující propojení výuky

• slovní hodnocení, sebehodnocení (vede děti k vnitřní motivaci z poznání a učení, k umění posoudit kvalitu své práce, plánovat zlepšení, také k bezpečnému prostředí třídy)

• učení se v souvislostech, prožitkové učení (dosah výuky do jiných předmětů, propojení s praxí)

• individuální přístup (tempo, rozsah znalostí, způsob přijímání informací; příznivé sociální, emocionální i tvůrčí pracovní klima)

• rozvíjet umění komunikace 

• pro chod školy je zásadní spolupráce a přijetí odpovědnosti za vzdělávací proces: učiteli, dítětem a jeho rodinou 

• respektující přístup (učit se přijímat druhého takového, jaký je; empatie)

• výuka je rozvržena do výukových bloků a pravidelně se používají organizační formy: „komunitního kruhu“, konstruktivistických přístupů, projektového vyučování, skupinové i samostatné práce, problémového učení

• ranní kruh sdílení (rozvíjí sociální cítění, děti zde vyjadřují pocity, naslouchají; je to také místo k vytvoření představy o tom, co nás dnes čeká)

• dobře připravená třída pro samostatnou práci dětí, projekty i ucelené programy 

Ve škole využíváme metody různých pedagogických směrů právě z důvodů respektování jedinečnosti každého žáka, jeho potřeb v duchu individuálního přístupu, ale také vyvážené střídání výuky v rámci celé třídy, skupin a samostatné práce.

Další rozměry školy jsou dány jejím umístěním.