022

„Co je vzdělání a smysl školy? Není to jen připravit žáky na budoucí zaměstnání, ale především jde o rozvoj lidství každého člověka. Škola má člověku pomáhat stát se tím, kým má nebo může být a rozvíjet všechny jeho složky lidství: poznávací, morální i duchovní;  aby věděl, co je dobré, chtěl dobré a dělal dobré — a to i když se nikdo nedívá.“ (motiv J. A. Komenského definoval doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.)

Založení křesťanské základní školy vycházelo z potřeby nestandardní školy v našem regionu. Skupina rodičů, pedagogů a dalších zástupců založila pod zřizovatelem Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem úplnou základní školu pro 1. i 2. stupeň, včetně školní družiny, která staví na křesťanských hodnotách a principech. Na školu jsou přijímáni žáci křesťanského vyznání i bez vyznání.

Vzdělávání začalo ve školním roce 2017/18 formou sdružené školy, fungující pod hlavičkou individuálního vzdělávání.  Od září 2018 je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Zaměření školy

Naším cílem je poskytovat vzdělání a výchovu dětem, jejichž svět běží rychlým tempem kupředu, vyžaduje od nich schopnost řešit neočekávané situace a pracovat s novými věcmi i lidmi. Stavíme na křesťanských principech a ve shodě s nimi vyučujeme a vedeme děti k etickým hodnotám.

Pokrok a množství znalostí, a tím učiva i poznatků, roste takovým tempem, že k předání jejich množství by nestačil ani celý výukový čas. Nyní nejsme schopni předvídat, které znalosti budou nynější děti v dospělosti potřebovat. Vždy bude ale potřeba předmětových dovedností k orientování se ve světě, jimiž se žáci naučí celoživotně získávat a zpracovávat informace, zvládat životní situace a řešit problémy, umět komunikovat a argumentovat, tvořit a udržet si zdravé vztahy založené na důvěře a opravdovosti i umět spolupracovat. Proto hledáme vyvážený poměr mezi množstvím znalostí a učením se dovedností s utvářením postojů. Snažíme se vybírat k tomu vhodné strategie a metody, způsoby, jakými se bude s látkou předmětů pracovat, což se děje nejúčinněji právě ucelenou, smysluplnou aktivitou žáka. Věnování se rozvoji klíčových kompetencí se nám vrátí v tom, že žáci budou umět své znalosti později skutečně používat.

Rozvojem těchto tzv. měkkých dovedností dochází k rozvoji kompetencí. Žák je vybavován celým složitým souborem vědomostí, dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak výhodně, že díky tomu člověk může úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci i v osobním životě. Dokáže se v určité přirozené situaci přiměřeně orientovat, provádět vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj.

Odkaz na klíčové kompetence RVP ZV str. 11 - 13:

  • kompetence k učení,
  • kompetence komunikativní,
  • kompetence k řešení problémů,
  • kompetence sociální a personální,
  • kompetence občanské,
  • kompetence pracovní.

Zásady vlastní pedagogické práce:

● Využíváme inovativních metod pracujících s aktivním zapojením žáka do výuky, rozvíjením jeho zájmu a tím lepší schopnosti se učit. Inspirujeme se alternativním vzděláváním různých směrů (např. prvky Montessori, Začít spolu, Daltonského plánu, Jenského plánu apod.).

● Učíme propojeně a interaktivně, žáci sami objevují a vytváří souvislosti, rozvíjíme kritické myšlení a kreativitu, podporujeme vnitřní motivaci a samostatnost. Vzájemné učení, předávání získaných poznatků vede k nejlepšímu upevnění naučeného. Vyvažujeme střídání výuky v rámci celé třídy, skupin a samostatné práce.

● Využíváme delší časové úseky, než je běžná vyučovací hodina, což dává dostatek času k dokončení činnosti, k možnosti propojování výukových oblastí.

● Vedeme žáky k poznávání sama sebe, schopnosti tvořit zdravé vztahy i k respektování druhých.

● Máme individuální přístup ke každému žákovi - podle jeho zájmů, aktuálních a osobnostních potřeb a možností. Vedeme žáka k samostatnosti a přebírání zodpovědnosti za své učební pokroky a za vztahy, které tvoří.

● Máme jeden vyučovací předmět na 1. stupni obsahující všechny výukové oblasti a umožňující propojení výuky.

● Škola se rozhodla pro slovní hodnocení. Vytváří bezpečné prostředí bez zkoušení, známkování. Chybu chápeme jako stupeň učení. Snažíme se eliminovat soutěžení, poměřování a tlak na výkon. Podporujeme sebehodnocení, umění posoudit kvalitu své práce, plánovat zlepšení.

● Pro chod školy je důležitá důvěra a přijetí zodpovědnosti za vzdělávací proces dítětem a jeho rodinou. Děti běžně nedostávají domácí úkoly, většinu práce tedy zvládnou ve škole. Domácí příprava pak obnáší procvičení probraného, v závislosti na tom, jak konkrétní dítě zvládá konkrétní učivo. K tomu, aby měli rodiče přehled o tom, co se ve škole děje a učí, slouží poznámky ve školním deníku, dále je možné nahlédnout do žákova portfolia, kam si ve třídě zakládá veškeré materiály, popřípadě si toto portfolio vzít domů a společně s dítětem s ním pracovat. Spolupráce školy a rodiny by tak ideálně měla fungovat ve schématu: ve škole se naučím, doma procvičím. S přibývajícím věkem a zkušenostmi dětí tato práce rodičů přirozeně odpadá, protože se snažíme vést děti k samostatnosti a přijetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání.

● Výuku začínáme ranním kruhem, ve kterém máme prostor pro sdílení, zpívání křesťanských i jiných dětských písniček, hraní her a modlitbu.

Mezi povinnou výuku ve škole je zařazena Křesťansko-etická výchova s dotací jedné hodiny týdně. Výuka anglického jazyka je od první třídy. V matematice využíváme metody Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Při výuce čtení a psaní nabízíme v první třídě metodu Sfumato. Výuka spadající do vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a Člověk a svět práce probíhá formou tematické, projektové, společné či individuální práce, s badatelskými prvky a možnosti vlastního prožitku.

Výtvarná, hudební výchova, případně dramatická výchova je důležitý způsob poznávání světa a sebe sama.

Plány učiva pro děti

Na začátku školního roku žáci dostávají tzv. plány učiva z matematiky a českého jazyka. Když dítě přijde za učitelem s tím, že už určitou část učiva zvládlo, společně ověří, zda je zvládnuté opravdu spolehlivě a pokud ano, v plánech si danou část vybarví. Pokud probralo něco navíc, učivo si do plánů dopíše. Plány jsou orientační.

„Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírna ducha.”  J. A. Komenský