Rada školské právnické osoby Křesťanské základní školy Karmel

   Rada ŠPO je ustavena v souladu s ustanovením § 130 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutím zřizovatele Křesťanské základní školy Karmel Sborem Církve bratrské v Ústí nad Labem ze dne 25. 10. 2016 s účinností od 1. 11. 2016.

Podle § 130 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona)  je rada ŠPO orgánem ŠPO spolu s ředitelem školy. Rada ŠPO Křesťanské základní školy Karmel je tříčlenná. Funkční období člena rady je 5 let.

Členové rady:

Mgr. Miroslav Haszics

Jitka Píchová

Ing. Vladimír Daněk      

    Podle § 132 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona dbá mimo jiné na řádné hospodaření ŠPO (školy) s majetkem, včetně finančních prostředků. Schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku. Schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád ŠPO. Projednává návrhy změn zřizovací listiny. Navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO. Rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO. Schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi a schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO.

Rada ŠPO Křesťanské základní školy Karmel se schází podle zákona nejméně 2 x ročně a dále podle potřeby. 

Setkání Rady ŠPO proběhlo: 27. 3. 2017

                                           22. 5. 2017