Co je to?

Osobní údaj - veškeré informace o fyzické osobě (např. jméno, adresa, datum narození, rodné číslo…) na základě kterých lze tuto osobu identifikovat.

Citlivý údaj – osobní údaj, který vypovídá o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení nebo členství v odborové organizaci, genetický údaj, biometrický údaj zpracovávaný za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu, o sexuálním chování, o sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření.

Subjekt osobních údajů – osoba, o které se údaje zpracovávají (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci,...)

Zpracování osobní údajů - jakákoliv operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uložení, pozměnění, nahlédnutí, použití, šíření, omezení, výmaz apod.

Správce - právnická nebo fyzická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Je jím ZŠ Karmel.

Zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba, nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (správce si jej najímá - např. účetní).

Pověřenec – osoba, která posuzuje činnost správce či zpracovatele, zda je v souladu s platnou právní úpravou, informuje je, radí, dává doporučení. Ředitel školy jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 nařízení (fyzickou, nebo právnickou osobu), uzavře s ním pracovně právní vztah, nebo smluvní vztah podle občanského práva.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) - nezávislý orgán, který provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.
Kontakty ÚOOÚ:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, jež jsou pro činnost ZŠ Karmel nezbytné.

Osobní údaje zpracovávané na základě zákona (školský zákon a prováděcí předpisy)
- školní matrika (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého, příp. přechodného bydliště, jména a bydliště zákonných zástupců, kontaktní telefony, e mailové adresy, dokumenty související s průběhem vzdělávání a hodnocením školních výsledků datum zahájení vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.)
- dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáků,
- dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí.

Osobní údaje zpracovávané na základě veřejného zájmu
- statistické výkaznictví

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
- pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, exkurze, závody, soutěže aj.) a poskytnutí jména, případně i data narození a adresy účastníka pro dodavatele služeb těchto akcí
- vedení případné nezbytné zdravotní dokumentace a evidence úrazů žáka
- zpracování citlivého údaje (zvláštní nároky na stravu, režim, zdravotní omezení, rodinná anamnéza, kulturní zvyklosti)
- pořizování a zveřejňování fotografií, videozáznamů žáka a užívání jejich tiskové či PC podoby v prostorách školy nebo k prezentačním účelům školy (např. dny otevřených dveří, výzdoba školy, veletrhy, veřejné akce, tisk, tiskové materiály)
- pořizování a zveřejňování fotografií, videozáznamů žáka na internetu (facebookový profil školy, you tube, webové stránky školy)
- zveřejňování prací žáka v prostorách školy nebo jinde k prezentaci školy
- zveřejnění jména žáka u jeho vystavovaných prací, fotografií či zaznamenaného slovního vyjádření
- zveřejnění datumu narozenin žáka ve třídě školy
- zpracování kontaktních údajů zákonných zástupců a jiných osob, které se podílejí na vzdělávání žáka (např. vyzvedávání ze školy, družiny)

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje jsou uloženy pouze po nezbytnou dobu. Ta vychází zejména ze školského zákona, zákona o archivnictví, zákona o účetnictví a skartačního plánu, který je součástí spisového řádu školy.

 

Vaše práva
Právo na výmaz
Výmaz se provádí na základě písemné žádosti, i bez udání důvodu. Provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů
Každý subjekt, o kterém škola zpracovává osobní údaje, má právo na opravu těchto údajů. Škola sama kontroluje aktuálnost vedených údajů a ověřuje je, zejména dotazníkem pro rodiče vždy k začátku vzdělávání žáka na škole a opakovaně na začátku školního roku.

Právo být informován
Subjekty jsou informovány správcem osobních údajů o zpracování před vznikem pracovněprávního či jiného vztahu subjektu ke škole (před zahájením vzdělávání a před žádostí o poskytnutí osobních údajů).
Informace obsahuje zejména následující údaje:
- povinnost mlčenlivosti pro správce a zpracovatele
- získaná data jsou předávána jen žadatelům oprávněným ze zákona (Policie ČR, OSPOD)
- data jsou uchovávána pouze po nezbytnou dobu, stanovenou právními předpisy
- osobní údaje jsou poskytovány na základě zákona či na základě informovaného souhlasu