Protože jsme křesťanskou školou, je třeba počítat s tím, že se s některými projevy křesťanství děti potkávat budou. Patří mezi ně: Seznamování s Biblí, setkají se i s prvkem modlitby a písní s biblickou tématikou, chvalozpěvem.

   Nikdo není ke křesťanství nucen. Pro děti z nevěřících rodin škola slouží k seznamování se s původním křesťanským nastavením naší země, což bylo dáno jejím historickým vývojem.

    Hodnotová tápání dnešní doby nás vedou k potřebě školy s jasnějším morálním uchopením. Pro nás důležité prvky, které z křesťanství vycházejí: Zdravé vztahy. Síla k odpuštění. Láska k druhému i sobě samému. Přijetí. Zodpovědnost za svá rozhodnutí, konání. Radost a úcta ke všemu stvoření. Hodnota života a pokora před výjimečností lidství. Ohleduplnost a radost z vykonané práce.

   Dopad na vyučování: Předmět Křesťanská výchova slouží k seznamování se s biblickými příběhy a obecnými základy křesťanství propojené s etickovýchovnou tématikou. Průřezově zařazené biblické náměty a příklady ve vhodných vyučovacích předmětech.