Zápis

Žádost k zápisu do první třídy ke stažení ZDE
Vyplněnou žádost prosíme zašlete elektronickou formou na e-mailovou adresu školy. Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat a pozveme Vás a Vaše dítě na určitou hodinu (zamezíme tak čekání):

v pondělí ... dubna 201..

od 15,30 do 18,00 h


S sebou přinestete rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.


Pro školní rok 2018 – 2019 přijímáme do první třídy děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Děti, které se narodily od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.
 


Odklad školní docházky:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad, z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče by měli v dostatečném předstihu projednat (sami i např. s učitelkami mateřských škol), potřebu výše uvedeného odkladu pro jejich dítě, a pokud ano:

a) včas se objednat a navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum a odborného lékaře nebo klinického psychologa, jež posoudí, zda je vhodný odklad povinné školní docházky

b) aby měli potřebné doklady k předložení při zápisu.
Žádost o odklad školní docházky ke stažení ZDE

Případný odklad povinné školní docházky, o který zákonný zástupce zažádá v naší škole, nezakládá automaticky právo na přijetí v následujícím roce.


Přijetí žáka v průběhu roku:
- Pohovor s rodiči
- Soulad dané rodiny s principy a nastavením školy  
- Zkušební den/dny dítěte ve škole
Je nutné, aby se rodiče seznámili s Koncepcí školy, Křesťanským nastavením školy a ceníkem za docházku dítěte (částečně zveřejněno na webových stránkách školy v položce nabídky Dokumenty).

V Ústí nad Labem dne 19. 2. 2018
Mgr. Klára Literová, ředitelka školy